Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Kempa, gbp@biblioteka.moszczenica.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (44) 646-43-80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy mieści się w trzech lokalizacjach:

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy,
  2. Filia Biblioteczna w Babach,
  3. Biblioteka Publiczno–Szkolna w Srocku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy

Dostępność wejścia

Do biblioteki prowadzi jedno wejście znajdujące się z boku budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy instytucji. Z uwagi na spory ruch samochodowy i bliskość targu, należy zachować szczególną ostrożność. Bezpośrednio do wejścia z parkungu prowadzą schody w dół ponieważ siedziba Biblioteki znajduje się w podpiwniczeniu. Przy schodach zamontowana jest poręcz. Nie ma urządzeń ułatwiających samodzielne wejście i wyjście osobom niepełnosprawnym.

Dostępność parkingu

Bezpośrednio przy bibliotece znajduje się ogólnodostępny parking, na którym nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla użytkoników znajduje się wenątrz biblioteki. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe informacje

Isnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Filia Biblioteczna w Babach

Dostępność wejścia

Biblioteka znajduje się na piętrze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babach. Aby do niej dotrzeć należy wejść przez drzwi zewnętrzne prowadzące na klatkę schodową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy instytucji. Przy schodach zamontowana jest poręcz. Nie ma urządzeń ułatwiających samodzielne wejście i wyjście osobom niepełnosprawnym.

Dostępność parkingu

Bezpośrednio przy budynku znajdują się miejsca postojowe, na którym nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

W budynku brakuje toalety dla użytkoników biblioteki.

Pozostałe informacje

Isnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Biblioteka Publiczno–Szkolna w Srocku

Dostępność wejścia

Biblioteka znajduje się na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Srocku. Aby do niej dotrzeć należy wejść przez drzwi zewnętrzne prowadzące na korytarz szkolny i udać się w kierunku sali gimnastycznej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy instytucji. Nie ma urządzeń ułatwiających samodzielne wejście i wyjście osobom niepełnosprawnym.

Dostępność parkingu

Bezpośrednio przy budynku znajdują się miejsca postojowe, na którym nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla użytkoników znajduje się wenątrz budynku. Toaleta ma poręcze oraz umywalkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe informacje

Isnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020, poz 1062 ze zm.) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy wyznaczył Pana Tomasza Kempę na Koordynatora do spraw dostępności w Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Moszczenicy — Tomasz Kempa
adres do korespondencji: ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica
telefon: +48 (44) 646-43-80
e-mail: gbp@biblioteka.moszczenica.eu